Supply Chain

Vi kan hjälpa er vid utformningen av ett nytt logistikkoncept eller förbättra ert befintliga logistiksystem. Detta för att uppnå en bättre planering och styrning av materialflödet längs hela leverantörskedjan (Supply Chain). En del av arbetet kan vara att tydliggöra den interna och externa leverantörs- och kundrelationen eller att rationalisera och effektivisera för att i slutändan öka lönsamheten i er verksamhet.

Uppdraget inleds oftast i form av ett analys- och utredningsarbete som resulterar i en handlingsplan eller ett beslutsunderlag för ett genomförande. Till skillnad från många andra som arbetar med likartade frågeställningar kan vi vara behjälpliga i själva implementeringen av den nya strategin eller förändringen som projekt- eller förändringsledare.

Exempel på frågeställningar som kan bli aktuella i samband med förbättringsarbetet är:

 • analys av flöden och transporter
 • köbildningar och trånga sektorer
 • ABC-analyser av sortiment (differentiering)
 • säkerhetstid, servicegrad och leveransprecision
 • minimering av omtag och ompackning
 • sampackning och samlastning
 • framtagande av materialhanteringslösningar
 • val av enhetslaster
 • utformning av lastbärare, emballage och förpackningar
 • lagertyper (bredgång eller smalgång)
 • dimensionering av råvaru-, mellan- (Supermarkets) och färdigvarulager
 • omsättningshastighet, ledtid, kapitalbindning och PIA
 • säkerhetslager och omsättningslager
 • utformning av buffert- och plockplatser
 • frekvensläggning
 • plockmönster (plocklager)
 • säsongsvariation
 • principer för lagerstyrning t.ex. FIFO
 • hemtagningskvantiteter
 • beordringsprinciper t.ex. kanban
 • partiutformning och partistorlekar
 • påfyllningsprinciper (TAXI, mjölkslinga)
 • layoututformning