Samordningsansvar

Vi bistår gärna med utformning av och rådgivning rörande:

 • samordningsansvar på fast driftsställe
 • skyddsorganisation på fast driftsställe
 • arbetsmiljöpolicy för verksamheter
 • rutiner, instruktioner och checklistor för arbetet med arbetsmiljöfrågor
 • lokala föreskrifter t.ex. skydds- och ordningsföreskrifter eller kris- och beredskapspärm
 • arbetet med riskbedömningar enligt systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2003:4) och
  genomförande av sådana bedömningar samt framtagande av handlingsplaner i samband med förändringar av verksamheter. Kan t.ex. gälla i samband med omorganisationer, förändringar av arbetsplatser, arbetsmetoder eller produktionsmetoder.

Vi kan vara behjälpliga vid frågeställningar rörande:

 • arbetsmiljöarbete på gemensamt arbetsställe d.v.s. när olika företag eller arbetsgivare verkar på samma driftsställe
 • vilka krav arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöförordningen (AMF) ställer samt vilka föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) och Arbetsmiljöverket (AMV) som är tillämpbara i aktuella fall
 • delegering av samordningsansvar på fast driftsställe

Vi arbetar även med utformning och rådgivning rörande:

 • samordningsansvar vid installationer av produktionsutrustningar
 • förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket rörande bygg- och anläggningsarbeten
 • arbetsmiljöplaner för bygg- och anläggningsarbeten
 • samverkan mellan den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete och den som driver annan verksamhet när de båda verksamheterna bedrivs på ett gemensamt arbetsställe
 • delegering av samordningsansvar i samband med bygg- och anläggningsarbeten
 • samordningstavlor