Lean Production

Vi har många års erfarenhet av arbete inom olika tillverkningsbranscher och av olika produktionsanläggningar som vi använder oss av i kundernas förändringsarbete.

Vi kan hjälpa er att ta fram ett nytt produktionskoncept eller en produktionsstrategi i syfte att rationalisera och effektivisera, för att i slutändan öka lönsamheten i er verksamhet.

Uppdraget inleds oftast i form av ett analys- och utredningsarbete som resulterar i en handlingsplan eller ett beslutsunderlag för ett genomförande. Till skillnad från många andra som arbetar med likartade frågeställningar kan vi vara behjälpliga i själva implementeringen av den nya strategin eller förändringen som projekt- eller förändringsledare.

Vårt arbete för att uppnå en resurssnål produktion (Lean Production) baseras bl.a. på kunskaper inom Toyota Production System.

Ett led i förändringsarbetet kan vara att ta fram en produktionshandbok med riktlinjer och beskrivningar för hur planeringen och styrningen av verksamheten ska ske.

Exempel på frågeställningar som kan bli aktuella i samband med förändringsarbetet är:

 • processkartläggning och värdeflödesanalysering (Value Stream Mapping)
 • produktivitetsmätning ^
 • förlustanalys (Loss Model) för att beräkna OEE/TAK *
 • minimera de 7 + 1 förlusterna
 • identifiering av flaskhalsar
 • sortimentsanalys för att skapa produktfamiljer
 • identifiering av planeringspunkt och kundorderpunkt
 • fastställa TAKT
 • utjämning av kör- och produktionsplaner (heijunka)
 • reducering av genomloppstider
 • ställtidsreducering (SMED)
 • dimensionering av lager och buffertar
 • parti- och batchformering
 • balansering av flöden
 • principer för kundorder- och behovsstyrning
 • sugande principer
 • implementering av kanban
 • layoututformning
^ produktivitet = metod x prestation x utnyttjandegrad
* OEE = Overall Equipment Efficency
* TAK = Tillgänglighet x Anläggningsutnyttjande x Kvalitetsutfall