CE-märkning

Vi utför uppdrag för både beställare och leverantörer.

Uppdragen kan omfatta såväl rådgivning och konsultation inom CE-märkning som genomförande av CE-märkningsprojekt.

Exempel på frågeställningar:

 • kravsättning i samband med upphandling för att säkerställa CE-kraven
 • vilka direktiv samt harmoniserade standards som är tillämpbara, t.ex
  • maskindirektivet (MD)
  • lågspänningsdirektivet (LVD)
  • direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
  • tryckbärande anordningar (PED)
  • utrustningar i explosionsfarlig miljö (ATEX)
 • ombyggnad av maskiner tillverkade före 1 januari 1995 där krav på uppfyllande av Minimidirektivet föreligger
 • ombyggnad av maskiner tillverkade efter 1 januari 1995 där krav på CE-märkning förekommer
 • hopbyggnad/inbyggnad av maskiner, t.ex. befintlig och ny utrustning
 • delvis fullbordade maskiner s.k. 2B-maskiner där krav på en försäkran för inbyggnad föreligger
 • riskbedömning för Maskindirektivet enligt SS-EN ISO 12100:2010
 • framtagning av rutiner, mallar och checklistor för säkerställande av CE-märkning för verksamheter
 • framtagning av technical file (teknisk dokumentation)